Op deze pagina staat beschreven:
- Over Koloebo
- Service
- Leveringsvoorwaarden
- Privacybeleid

 

Koloebo

Koloebo is sinds 2020 overgenomen van Koloebo Vught en is nu gevestigd in Drunen. Koloebo heeft de mogelijkheden en de keuzes van kantoorartikelen en -meubelen die ervoor  zorgen dat voor elke situatie van kantoorinrichtingen aan te passen is naar de smaak en situatie  van de klant en de uitstraling passend bij de inrichting van de ruimte. 
Koloebo kan zorgen voor een totaaloplossing.

Ruime keuze
Alles is op één adres te koop, wat de klant voor gemak zorgt en minder tijd kost. Een heel groot assortiment in kantoorartikelen, grote merken, maar ook de goedkopere artikelen. De keuze van kantoormeubelen wordt verdeeld in nieuw meubilair, nieuw meubilair met lichte schade en showroom modellen, voor elke portemonnee betaalbaar.

Koloebo denkt met u mee!
Door onze uitgebreide keuze en jarenlange ervaring op het gebied van kantoorinrichtingen, zijn we in staat te blijven inspelen op de wensen en behoeften van de klant. 
Koloebo wil graag met u meedenken om de inrichting van uw ruimte geheel naar uw wens in te richten.


 Service

Showroom van kantoormeubelen geopend en afhalen van goederen
De showroom is geopend van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur. Tijdens de openingstijden kunt u de goederen in overleg ophalen. 

Bezorgen en monteren
Voor het bezorgen kunnen we gebruik maken van ons eigen variatie aan transportmiddelen. In overleg kunnen we op een afgesproken moment leveren, indien gewenst worden de  geleverde producten, wanneer nodig, direct gemonteerd door onze eigen ervaren monteurs. 

Vracht- en administratiekosten.
Franco bij orders boven € 500,- netto factuurbedrag excl. BTW. (uitgezonderd de eilanden)
Onder € 500,- netto factuurbedrag excl. BTW worden de daadwerkelijke transportkosten berekend.

Eigen technische dienst
Koloebo beschikt over een eigen technische dienst die ingeschakeld wordt voor montage. Doordat de mensen van de technische dienst over een ruime ervaring beschikken kunt u ook een beroep op ons doen voor diverse reparatie werkzaamheden.

Leveringsvoorwaarden 

1. Algemeen
Op al onze overeenkomsten, leveranties en diensten, ook indien gesloten door/met een nevenvestiging van onze vennootschap, zijn van toepassing onze hierna omschreven algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Waalwijk.

Afwijkingen of wijzigingen van onze voorwaarden binden ons slechts indien en voor zover een en ander schriftelijk is overeengekomen en bevestigd. De in de vorige zin bedoelde afwijkingen of wijzigingen gelden dan echter slechts voor die overeenkomst waarbij schriftelijke overeenstemming is bereikt over het afwijken van onze voorwaarden.

Ook middels vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen tot stand gekomen overeenkomsten welke van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden bevatten zullen ons slechts binden voor zover en indien deze schriftelijk door ons zijn aanvaard en bevestigd.

 2. Offertes
Al onze offertes zijn vrijblijvend! 
Wij zijn slechts aan een offerte gebonden indien en voor zover deze door ons schriftelijk is vastgelegd en door ons aan de wederpartij schriftelijk is bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geldt een offerte voor de expliciet in die offerte genoemde termijn. Is in de offerte geen geldigheidstermijn opgenomen, dan wordt deze termijn geacht maximaal veertien dagen na datum van de offerte te belopen. 

Wij behouden ons het auteurs- en eigendomsrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen en alle andere zaken.

Indien een aan ons gevraagde offerte niet wordt gevolgd door de overeenkomst, is de wederpartij aan wie werd geoffreerd verplicht de offerte compleet met alle in de vorige volzin genoemde zaken binnen acht dagen aan ons te retourneren, bij gebreke waarvan wij het recht voorbehouden om te dier gemaakte kosten volledig door te berekenen, onverminderd ons recht om van de wederpartij de kosten, schade en interesses voortvloeiende uit inbreuk op het door ons voorbehouden auteurs- en eigendomsrecht op de wederpartij te verhalen.

 3. Zekerheidsstelling
Indien en voor zover daartoe aanleiding bestaat zijn wij, alvorens tot uitvoering van een overeenkomst tot levering of uitvoering van diensten over te gaan gerechtigd om onszelf te overtuigen van de kredietwaardigheid van de wederpartij in de vorm van een te verlangen bank- of anderszinse garantie, zonder dat de wederpartij eventuele daaruit voortvloeiende stagnatieschade op ons kan verhalen. In geval van weigering tot het stellen van een garantie als voornoemd, dan wel bij gebleken anderszins onvoldoende kredietwaardigheid zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen.

 4. Aanbetaling
Bij of voor het aangaan van een overeenkomst zijn wij steeds gerechtigd van de wederpartij een aanbetaling te verlangen van tenminste 25% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. De overige betalingscondities zijn omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.
In geval van niet-voldoening aan het betalingsverzoek zijn wij gerechtigd de overeenkomst eenzijdig als ontbonden te beschouwen.

 5. Prijzen
Indien en voor zover na het sluiten van een overeenkomst doch voor de oplevering of levering enige onvoorzienbare prijsverhogende factoren optreden, waaronder te begrijpen een waardevermindering van geldeenheden, verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende kosten geheel voor rekening van de wederpartij. 
Alle door ons genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W..

 6. Levering en uitvoering
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dienen de door ons opgegeven termijnen steeds als bij benadering te worden gezien en zijn deze derhalve nimmer fataal. Bovendien gaat een bedongen termijn niet eerder in dan nadat alle voor de uitvoering of levering noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn, terwijl wij ervan uitgaan dat wij in de uitvoering van de overeenkomst niet zullen worden gehinderd door factoren welke bij de offerte niet aanwezig of niet bekend waren of konden worden geacht. 
Door ons genoemde termijnen kunnen door ons met een gelijke periode worden verlengd zonder dat de tegenpartij zich kan beroepen op wanprestatie.

Indien, als gevolg van overmacht, de in de vorige volzin genoemde termijn is verstreken zonder dat de overeenkomst is uitgevoerd of nageleefd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden doch niet anders dan wanneer hij ons schriftelijk, na het verstrijken van de genoemde verlengde termijn, in gebreke heeft gesteld. Daarbij kunnen wij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit een overmacht situatie. 
In geval van een overmacht situatie zijn wij gerechtigd te onzer keuze de levering of uitvoering tot nader order uit te stellen dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding jegens wederpartij te zijn gehouden waarbij wij ons het recht voorbehouden eventueel gemaakte kosten bij de wederpartij/opdrachtgever te declareren.

 7. Aansprakelijkheid
Wij zijn nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag van onze offerte per gebeurtenis voor schade aan andere werken en eigendommen van de wederpartij en voor zover deze gebeurtenis te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van ons of van degene voor wie wij ingevolge het bepaalde in het Nieuw Burgerlijk Wetboek aansprakelijk zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke is ontstaan als gevolg van de door wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden.

 8. Verplichtingen wederpartij
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen welke niet tot deel uitmaken van de overeenkomst en redelijkerwijs ook niet tot onze werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van ons werk dan wel onze leveringen geen vertraging ondervinden.

 9. Aansprakelijkheid wederpartij
Indien de aanvraag of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de wederpartij te worden vergoed.
De wederpartij draagt het risico voor schade die voortvloeit uit door of namens hem verlangde constructies en werkwijzen. 
De wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem zijn verlangd.

 10. Reclamaties
Reclamaties omtrent de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de wederpartij, worden door ons slechts aanvaard en in behandeling genomen, indien zij schriftelijk binnen acht dagen na uitvoering van die overeenkomst aan ons kenbaar zijn gemaakt. De reclamatie zal moeten behelzen een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de klachten.

 11. Garantie
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde nieuwe materialen. Op geleverde gebruikte/tweedehands goederen wordt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, geen garantie verleend en wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele gebreken. 
Bij reparaties van binnen de garantietermijn en onder garantie vallende gebreken, wordt het binnen het ons bedrijf geldende voorrijd tarief bij wederpartij in rekening gebracht.
Een garantietermijn kan nooit langer zijn dan die welke door onze fabrikant/leverancier wordt gehanteerd.
Schaden of gebreken welke naar ons oordeel zijn ontstaan door onoordeelkundig gebruik en/of gebruik in strijd met de aard van de zaak, vallen buiten de garantie.

 12. Eigendomsvoorbehoud
Zolang de wederpartij geen volledige betaling ter zake van de overeenkomst tussen partijen heeft verricht, blijven de door ons aan wederpartij geleverde goederen, verwerkt of onverwerkt, ons eigendom. Wederpartij wordt alsdan geacht slechts houder-om-niet in de zin der wet over die goederen te zijn, zulks met alle rechten en verplichtingen welke de wet aan houderschap verbindt.

Indien de wederpartij enige verplichting, welke de overeenkomst hem oplegt, niet nakomt zijn wij gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de goederen terug te nemen en/of te verwijderen en de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons het recht van de nalatige wederpartij te vorderen de kosten, schaden en interesses welke voor ons mochten (zijn) ontstaan als gevolg van de door wederpartij gepleegde wanprestatie.

 13. Betalingscondities
Betalingen dienen te geschieden “netto contant” bij oplevering van het werk en/of aflevering van de goederen dan wel uiterlijk binnen de op de factuur gestelde termijn. Schuldvergelijking of compensatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd aan de nalatige wederpartij ter zake – benevens de wettelijke rente – een rente wegens te late betaling in rekening te brengen van 2% van het factuurbedrag per maand, ingaande de dag volgende op die waarop de betaling had moeten plaats vinden. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van een maand voor een hele maand gerekend.

Daarnaast hebben wij het recht om, in geval van wanbetaling, extra kosten waaronder buitengerechtelijke incassokosten, bij de wederpartij in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van €250.--. Tijdig ingediende en door ons geaccepteerde reclamaties op een zelfstandig onderdeel van een factuur ontheffen de wederpartij nimmer van de verplichting tot betaling van de overige posten van deze factuur binnen de betalingstermijn.
Al onze vorderingen zijn te allen tijde direct opeisbaar.

 14. Vrijwaring
Wij zijn tot geen andere vrijwaring gehouden dan die welke de wet aan ons oplegt. Aansprakelijkheid ten opzichte van de wederpartij en/of derden voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke bij de uitvoering van de overeenkomst mocht zijn ontstaan, is, behoudens onze eigen aansprakelijkheid, uitdrukkelijk uitgesloten.

 15. Hoofdelijkheid
Indien aan twee of meer kopers/wederpartijen welke voor gezamenlijke rekening handelen, wordt verkocht of voor hen werkzaamheden worden verricht, is ieder der kopers/wederpartijen voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige en algehele nakoming der gesloten overeenkomst (de zgn. hoofdelijkheid).

 16. Ontbinding
De wederpartij doet afstand van alle recht op ontbinding van de overeenkomst op grond van het in wettelijke bepalingen te dien aanzien bepaalde. 
Ontbinding is slechts mogelijk op basis van wederzijdse instemming der partijen, met inachtneming van het overig in deze voorwaarden bepaalde.
Ingeval van ontbinding der overeenkomst met wederzijdse instemming, zijn wij gerechtigd van de andere partij ten titel van schadeloosstelling te vorderen een bedrag van tenminste 30% van het belangen der te ontbinden of ontbonden overeenkomst.

 17. Geschillen, domicile, incasso en invordering
Op al onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Ten aanzien van geschillen is bevoegd die rechter welke door het Nederlandse recht als bevoegde rechter wordt aangewezen.
Te dier zake wordt door wederpartij hierbij domicile gekozen ten adresse van de zetel van ons bedrijf zodat in elk geval ten aanzien van de relatieve competentie de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd is van enig geschil kennis te nemen.

Voor rekening van de nalatige wederpartij zijn alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geliquideerde en niet-geliquideerde welke wij ons moeten getroosten om tot algehele voldoening en nakoming der overeenkomsten te komen.

Deze kosten bedragen tenminste 15% van de niet- of niet-volledig betaalde facturen, verhoogde met de daarover verschuldigde geconvenieerde rente, onverminderd de over het geheel verschuldigde B.T.W..


Privacybeleid

Koloebo respecteert uw privacy, overeenkomstig de EU-verordering 2016/679 van 27 april 2016. Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens heeft u recht op onder andere inzage en verwijdering van uw gegevens bij het eerste verzoek.

Publicatie
Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Bent u eenmalig klant bij ons, dan zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken ter uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten, echter alleen de persoonsgegevens die u aan ons versterkt heeft. Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst, bijvoorbeeld het afleveradres.
U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Digitale correspondentie
Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van relaties. Op ieder e-mailbericht kan door middel van een antwoordbericht afgezien worden van verdere correspondentie via dit e-mailadres. Als u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Vragen, inzage of verzoek tot wijziging van uw gegevens
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Koloebo, A. van Leeuwenhoekweg 17, 5151 DV Drunen, telefoon 073-6566714 . 
Of stuur een mailtje naar info@koloebo.nl 


Cookiebeleid

Functionaliteit
Deze cookies zijn belangrijk om een website goed te laten werken en worden gebruikt om uw keuzes te onthouden. De website herkent u tijdens een volgend bezoek aan onze website. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld welke producten u in de winkelwagen geplaatst hebt. De cookies die voor de winkelwagen worden gebruikt worden gewist als u uitlogt en de browser afsluit. Persoonlijke gegevens worden niet in cookies bewaard. 

Informatie en prestatieverbetering
Om onze website te verbeteren worden cookies gebruikt voor het verzamelen van informatie. Er worden gegevens verzamelt over welke pagina's het meest worden bezocht, maar ook pagina's die een foutmelding geven. Dankzij deze informatie is het mogelijk om continue aan de gebruiksvriendelijkheid van onze website te werken.

Marketingdoeleinden
Wij gebruiken cookies ook om u aanbiedingen te tonen, op basis van door u bekeken pagina's kijken wij welke aanbiedingen voor uw interessant zijn. Hiervoor werken wij samen met gerenommeerde externe partijen, deze bieden dit soort service op verschillende websites aan. Cookies zijn niet persoonlijk identificeerbaar en kunnen altijd worden uitgezet of verwijderd via  uw webbrowser. Koloebo zal nooit persoonlijke gegevens doorgeven of verkopen aan derden. Persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling.

 Bij vrijwel alle internetbrowsers kunt u zelf instellen op het toestaan van cookies. U kunt cookies uitzetten of zorgen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt. Hoe u dit instelt is afhankelijk van welke internetbrowser u in gebruik hebt. Raadpleeg hiervoor de helpindex van uw internetbrowser. Als u een website bezocht hebt, kunt u wanneer u dat wenst de gebruikte cookies ook achteraf verwijderen. Hoe u dit doet verschilt per internetbrowser. Ook hierbij raden wij aan de helpindex van uw internetbrowser te raadplegen.


Koloebo
Cas Korthals
Drunen